Privacy verklaring

Doemar advies respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms heb ik persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens ik gebruik en hoe ik deze gegevens opsla, bescherm en verwerk. Deze privacyverklaring is van toepassing op mijn website www.Doemar.nl (de “Website”) en de diensten die ik aanbied (de “Diensten”). Ik behandel uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”)

Doemar Advies, is gevestigd aan het Rozenplein 11 in Oost-West- en Middelbeers, Noord-Brabant, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.doemar.nl

Rozenplein 11
5091 AG Middelbeers
Tel +31 6 58 94 29 56

Bescherming van uw privacy
Doemar advies behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Doemar advies. Het betreft hier klantgegevens die door u zijn verstrekt en gegevens die worden gebruikt in de adviesopdrachten. Doemar advies gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft of indien Doemar advies uw gegevens nodig heeft om producten of diensten aan u te leveren of dit reeds is gebeurd. Indien en wanneer Doemar advies uw gegevens op enige andere wijze verwerkt, vereist dit uw (expliciete) toestemming.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Doemar advies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit betreft onder meer de volgende gegevens; Voor- en achternaam, E-mailadres, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Doemar advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Doemar advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

• Contactformulieren: tot 6 maanden na insturen van het formulier
• Reden: contact opnemen n.a.v. formulier en toesturen informatie naderhand
• Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna enkel ten behoeve van de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Doemar advies verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Jonger dan 16 jaar
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Doemar advies. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een schriftelijk verzoek indienen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Doemar advies reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Doemar advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via doemar@info.nl